fredag 6. oktober 2017

Gode råd er ikke dyre

Rapporten "Verdien av gode råd", som Menon har utarbeidet på oppdrag fra Abelia, viser at rådgiverne står for seks prosent av den totale verdiskapingen i privat næringsliv. Det er mer enn for eksempel reiseliv og sjømat. Og viktigere: Kundene er tilfredse og mener verdien av gode råd langt overgår kostnadene.
 
Vi mangler et godt norsk ord for det som på engelsk kalles "professional services" - som omfatter ulike typer tjenester, fra sertifisering, klassifisering og rådgivende ingeniørvirksomhet til ledelses- og HR-konsulenter, jurister og revisorer. Vi har i denne rapporten valgt å kalle det "rådgivernæringen", med fare for å tro at det handler om uforpliktende "råd", ikke om det det faktisk er: Virksomhetskritiske tjenester med betydelig resultateffekt.

Nøkkeltall fra rapporten

Rapporten (se lenke nederst i bloggposten) inneholder en rekke interessante - og tankevekkende - tall. Noen av dem:
  • Professional Services (rådgivernæringen) i Norge består av 11 ulike "bransjer", der IT-rådgivere er størst (63,2 milliarder i omsetning i 2016), deretter teknologiske rådgivere (57,1 milliarder) og bedriftsrådgivere (22,4 milliarder).
  • Totalt omsatte næringen i 2016 for 197,5 milliarder.
  • Den består av 25.000 ulike virksomheter med totalt 110.000 ansatte.
  • Næringen representerer 6 % av verdiskapingen i næringslivet, det er større enn for eksempel sjømat (4 %) og reiseliv (5 %).
  • Næringslivet er rådgivernes største kunde, offentlig sektor representerer kun 10 % av omsetningen, hvorav 2/3 til stat og 1/3 til kommuner. Næringene som kjøper mest rådgivning er bygg og anlegg, handel og finans.

Noen viktige erkjennelser

Norge trenger rådgivernæringen for å øke produktiviteten, få fart på omstillingen og legge grunnlag for nye eksportnæringer.

Tjenester bidrar både direkte og indirekte til Norges eksportinntekter. DNV GL er for eksempel en betydelig eksportør av ulike tjenester og Snøhetta eksporterer arkitektur, for å nevne noen av mange ekspertmiljøer som tilbyr tjenester i et globalt marked. Rådgivere spiller i tillegg en avgjørende rolle i å muliggjøre andre virksomheters verdiskaping og eksport. Dette underbygges av rapporten. Den slår fast at større og eksporterende selskaper både kjøper mer rådgivning og får større nytte av rådene

Alle vil være enige i at tilgang til oppdatert kunnskap er avgjørende for å opprettholde konkurranseevne, drive innovasjon eller gjennomføre omstilling.

Ingen enkelt virksomhet kan være i front på absolutt alle områder. Og ofte er behovet for kompetanse også tidsbegrenset og det vil være ulønnsomt å opparbeide kunnskapen internt i egen organisasjon.

Dermed blir rådgivernæringen helt sentral i den norske kunnskapsinfrastrukturen.

I tillegg til å være spesialister innen sin nisje som løpende møter krav om å være faglig oppdaterte, bringer rådgiverne kunnskap fra ulike fagfelt og markeder inn i nye næringer. Det gir store overføringsverdier og innovative løsninger på tvers av norske næringer og industrier, samtidig som det gir økt kunnskap hos de som kjøper rådgivning.

Mer verdiskaping enn reiseliv og sjømat

Rådgivernæringen er svært sammensatt - og kanskje ulik hva mange tror. Den omfatter 110.000 rådgivere i 11 ulike segmenter som omsetter for 200 milliarder i året. En tredel er IT-eksperter, en tredel er rådgivende ingeniører og teknologer, mens den siste tredelen også omfatter revisorer, arkitekter, designere og advokater. Det finnes med andre ord flere rådgivere med hjelm og nettverkskabler enn i dress.

Gode prosesser og kunnskapsoverføring

Mange får assosiasjoner når de hører "rådgiver" og "konsulent". Ikke alle er positive.

Riksrevisjonens gjennomgang av statens bruk av rådgivere tidligere i år, antyder imidlertid at det ofte ikke er noe galt med selve rådgivningen, men at prosessene rundt bruk av rådgivere kan bli langt bedre, og at statlige etater ikke sørger for å lære nok av sine eksterne rådgivere.

De aller fleste som kjøper rådgivning opplever imidlertid at verdien av rådgivningstjenestene er lik, større eller mye større enn kostnaden.

Størst andel med høy utdanning

Rådgiverne er Norges mest kunnskapsintensive næring, fordi den har størst andel av ansatte med høyere utdannelse. Det finnes knapt et signalbygg eller viktig infrastruktur i Norge hvor ikke rådgivere har bidratt til verdiskapingen. Mer enn 1.200 kjøpere av rådgivning svarer at effektiv oppgaveløsning, tilførsel av ny kunnskap og fleksibilitet er de viktigste grunnene til å knytte til seg spesialister.

Vårt håp er at "Verdien av gode råd" bidrar til en kunnskapsbasert og mer nyansert debatt om en av Norges viktigste og raskest voksende næringer. Gode råd er ikke dyre. De er helt nødvendige.

Hele rapporten finner du her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar