mandag 17. mars 2014

Fortsatt optimisme i kunnskapsnæringene

Teknologi- og kunnskapsbedriftene møter 2014 med optimisme. De ser større muligheter for vekst enn de fleste andre bransjer.  IKT-sektoren skiller seg spesielt positivt ut. De forventer mindre problemer med å finne kvalifisert arbeidskraft enn de gjorde for noen måneder siden.

Sysselsettingsanslagene for 2014 til ulike bransjer viser en meget interessant utvikling. Mens industrien i 1. kvartal 2014 forventer en moderat nedgang på -0,5 % (-0,2 % i siste kvartal 2013), er forventningene innenfor IKT meget positive: Her antas det at veksten i sysselsettingen blir hele 4 %. Dette er også en markert fremgang fra 2,5 % i forrige kvartal.

En avgjørende forutsetning for å kunne øke bemanningen, er tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. Også her kommer IKT ut som en av de mest optimistiske bransjene. Kun 28 % av bedriftene som inngår i undersøkelsen sier dette er et problem, en nedgang fra 30 % i forrige kvartal. Dette betyr at IKT forventer mindre problemer på dette området enn f.eks. industrien, reiseliv og byggevirksomheter. Årsaken ligger nok i stor grad i vurderingen av markedsutsiktene i 2014. Blant alle bedriftene som inngår i utvalget var det en overvekt på 16 prosent som hadde positive forventninger til markedsutviklingen i 2014. Blant IKT-bedriftene var overvekten hele 35 prosent, bare slått av fiskeri og havbruk med 40 prosent.

Tallene for kunnskapsnæringen er positive isolert sett. Både næringslivet og offentlig sektor vil ha et kontinuerlig behov for tjenester som kan bidra til omstilling, effektivisering og økt produktivitet. Kunnskapsnæringen kan i tillegg bidra til å øke robustheten i økonomien gjennom at kunnskapsbedrifter kan vende seg mot det norske arbeids- og samfunnslivet som helhet og ikke er begrenset til enkelte bransjer.

Abelia deler samtidig NHOs bekymring for uroen i næringslivet for øvrig. Kostnadsnivået i Norge ligger betydelig høyere enn i de land vi konkurrerer med. Det er derfor viktig med et moderat lønnsoppgjør i år. Konkurranseutsatt norsk næringsliv, og dermed norske arbeidsplasser, er avhengig av mer moderat lønnsvekst fremover. Kunnskapsnæringen, som tilbyr tjenester til og bidrar til verdiskaping i andre virksomheter, er avhengig av at hele næringslivet går bra, også på lengre sikt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar